دانلود ترتیل صوتی قرآن 

(استاد پرهیزکار)

برای دانلود به ادامه مطلب بروید ....

دانلود با لینک مستقیم:

جزء حجم زمان زبان Format دانلود کنید
جزء اول ۶MB ۵۱ دقیقه عربی Mp3 دانلود
جزء دوم ۶٫۷MB ۵۷ دقیقه عربی Mp3 دانلود
جزء سوم ۷MB ۵۹ دقیقه عربی Mp3 دانلود
جزء چهارم ۷٫۳MB ۶۱ دقیقه عربی Mp3 دانلود
جزء پنجم ۷٫۱MB ۶۰ دقیقه عربی Mp3 دانلود
جزء ششم ۶٫۶MB ۵۶ دقیقه عربی Mp3 دانلود
جزء هفتم ۶٫۸MB ۵۷ دقیقه عربی Mp3 دانلود
جزء هشتم ۶٫۴MB ۵۴ دقیقه عربی Mp3 دانلود
جزء نهم ۶٫۵MB ۵۵ دقیقه عربی Mp3 دانلود
جزء دهم ۶٫۶MB ۵۶ دقیقه عربی Mp3 دانلود
جزء یازدهم ۶٫۳MB ۵۳ دقیقه عربی Mp3 دانلود
جزء دوازدهم ۶٫۷MB ۵۷ دقیقه عربی Mp3 دانلود
جزء سیزدهم ۵٫۹MB ۵۰ دقیقه عربی Mp3 دانلود
جزء چهاردهم ۵٫۸MB ۴۹ دقیقه عربی Mp3 دانلود
جزء پانزدهم ۶٫۴MB ۵۴ دقیقه عربی Mp3 دانلود
جزء شانزدهم ۶٫۱MB ۵۲ دقیقه عربی Mp3 دانلود
جزء هفدهم ۵٫۸MB ۴۹ دقیقه عربی Mp3 دانلود
جزء هجدهم ۶٫۳MB ۵۳ دقیقه عربی Mp3 دانلود
جزء نوزدهم ۶٫۵MB ۵۵ دقیقه عربی Mp3 دانلود
جزء بیستم ۶٫۲MB ۵۲ دقیقه عربی Mp3 دانلود
جزء بیست و یکم ۶٫۳MB ۵۴ دقیقه عربی Mp3 دانلود
جزء بیست و دوم ۶٫۴MB ۵۴ دقیقه عربی Mp3 دانلود
جزء بیست و سوم ۵٫۸MB ۴۹ دقیقه عربی Mp3 دانلود
جزء بیست و چهارم ۶٫۳MB ۵۳ دقیقه عربی Mp3 دانلود
جزء بیست و پنجم ۶٫۲MB ۵۲ دقیقه عربی Mp3 دانلود
جزء بیست و ششم ۵٫۸MB ۴۹ دقیقه عربی Mp3 دانلود
جزء بیست و هفتم ۶٫۲MB ۵۳ دقیقه عربی Mp3 دانلود
جزء بیست و هشتم ۶٫۱MB ۵۲ دقیقه عربی Mp3 دانلود
جزء بیست و نهم ۶٫۴MB ۵۴ دقیقه عربی Mp3 دانلود
جزء سی ام ۶٫۳MB ۵۴ دقیقه عربی Mp3 دانلود