بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ


در روایات زیاد در مقابل این سوال که به چه کسی احسان کنند و نیکی نمایند؟ در جواب دو بار و بلکه بیشتر از مادر، فقط  یک بار از پدر نام برده شده است در حالی که پدر از نظر فقهی و عظمت مقام و رکن زندگی از مادر مقدم، ولی مادر از نظر عاطفی و محبت از پدر مقدم تر است زیرا در جایی دیده نشده است پدر به اندازه مادر فرزندانش را دوست داشته باشد پدر نگهبان و نان آور و مدافع خانواده است ولی مادر گرمی بخش خانواده و پرستار و نگهدار و تر و خشک کننده بچه ها است

مردی پیش رسول خدا (ص ) آمد و گفت: ای رسول خدا به چه کسی نیکی کنم؟
فرمودند: مادرت 
گفت: پس از او؟

فرمودند:مادرت
گفت: پس از او؟
فرمودند: مادرت
در مرتبه چهارم فرمود: به پدرت.1

چون وجود او سرشار از محبت و تحمل به زحمات است حتی در میان حیوانات هم این قانون طبیعت به طور کامل حکم فرما است.

این حدیث از مصطفی اندر مقام مادر است        ای پسر جنت نهان در زیر گام مادر است

گرچه در عالم پدر دارد مقامی ارجمند              لیکن افزون است پدر قدر و مقام مادر است

آبروی اهل دل از خاک پای مادر است            هر چه دارند این جماعت از دعای مادر است

آن بهشتی را که قرآن می کند توصیف              صاحب قرآن بگفتا زیر پای مادر است.

 

 

 الکافی ج2 ص 158 وسایل الشیعه ح21 ص491

تماس با ما